Công bố chất lượng Dầu Mè đen

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DẦU MÈ ĐEN NGUYÊN CHẤT BẢO TÂM

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM