Công bố chất lượng Dầu Phộng

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DẦU ĐẬU PHỘNG NGUYÊN CHẤT BẢO TÂM

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM