Công bố chất lượng Dầu Dừa

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DẦU DỪA NGUYÊN CHẤT BẢO TÂM (Đơn vị tự công bố)

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM