Công bố chất lượng Dầu Gấc

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DẦU GẤC NGUYÊN CHẤT BẢO TÂM (Đơn vị tự công bố)

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM VÀ CÁC CHỈ TIÊU DINH DƯỠNG