Tiêu chuẩn áp dụng

HTX SẢN XUẤT DẦU NGUYÊN CHẤT BẢO TÂM ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN PHÙ HỢP

  • Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
  • Tiêu chuẩn 5S
  • Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01.2021-BTVGO-SE
  • Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02.2021-BTVGO-PE