Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Dầu Nguyên chất Bảo Tâm đạt Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Trải qua một quá trình xem xét và đánh giá cơ sở với rất nhiều bước và công đoạn, tháng 5 năm 2021, HTX Sản xuất Dầu nguyên chất Bảo Tâm đã được Tổ chức ECOSIN Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015
Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 được đánh giá qua 12 quy trình:
1- Quy trình mua hàng
2- Quy trình quản lý kho
3- Quy trình đánh giá rủi ro
4- Quy trình kiểm soát thông tin dữ liệu dạng văn bản
5- Quy trình họp xem xét của lãnh đạo
6- Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ
7- Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
8- Quy trình sản xuất
9- Quy trình quản lý thiết bị
10- Quy trình trao đổi thông tin nội bộ
11- Quy trình thu thập thông tin và giải quyết khiếu nại khách hàng
12- Quy trình bán hàng
và các hồ sơ kèm theo:
1- Chính sách chất lượng
2- Mục tiêu chất lượng
3- Sổ tay chất lượng